Painting Pumpkins at Preschool

October 24, 2008

DSC03118.jpg
Liam is a Buckeyes fan.

DSC03119.jpg

DSC03120.jpg
Adam got creative.

DSC03121.jpg

DSC03122.jpg
Josh and Connor.

DSC03123.jpg
Connor and Liam.

DSC03124.jpg
Connor got messy.

DSC03125.jpg

DSC03126.jpg

DSC03127.jpg